• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định phân công nhiệm vụ năm học 2021-2022

UBND HUYỆN CAN LỘC TRƯỜNG TH PHÚ LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 58 /QĐ-TH Phú Lộc, ngày 26 tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV năm học 2021-2022 

HIỆU ư Ban hTRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC 

Căn cứ Văn bản số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo  dục và đào tạo về Thông tành Điều lệ Trường Tiểu học; 

Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 ban hành quy định chế  độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông kèm  theo Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 về sửa đổi, bổ sung một  số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị; 

Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân  viên trường TH Phú Lộc. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà  trường năm học 2021-2022 (có danh sách phân công cụ thể kèm theo). 

 Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường căn cứ vào nhiệm  vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực  hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao. 

 Điều 3. Các ông (bà) trong Ban lãnh đạo, các tổ chuyên môn, các tổ chức  đoàn thể trong trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi  hành quyết định này. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Trang webside trường - Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 Nguyễn Thị Quý

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

(Kèm theo QĐ số 58/QĐ-TH ngày 26/ 8 /2021 của HT trường TH Phú Lộc) Phần 1. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo; các bộ phận , cá nhân: 1. Đ/c Nguyễn Thị Quý - Hiệu trưởng 

Là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động và chất lượng  giáo dục của nhà trường; thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 11.1 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học. Cụ thể: 

a) Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực  hiện kế hoạch dạy học, giáo dục của năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực  hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền. 

b) Chịu trách nhiệm chính về công tác Tài chính, Chế độ chính sách,  KĐCL trường học, Giáo dục Chính trị tư tưởng cho CB,GV,NV nhà  trường; phân công nhiệm vụ CB,GV,NV; tổ chức bộ máy của nhà trường, quyết  định thành lập tổ, bổ nhiệm tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, TPT  Đội; thành lập các hội đồng tư vấn, các ban trong nhà trường; chỉ đạo công tác  kiểm tra nội bộ trường học; công tác quản lí hành chính, quản lí và sử dụng có  hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng trường; giữ mối liên hệ với cơ quan cấp  trên, với địa phương, với Phụ huynh HS, …; Công tác xã hội hóa giáo dục;  Công tác xây dựng CSVC, củng cố trường chuẩn Quốc gia;  

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy  định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục; xây dựng kế  hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên; động viên và  tạo điều kiện cho giáo viên và nhân viên tham gia các hoạt động đổi mới giáo  dục; thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên theo quy định của Bộ  Giáo dục và Đào tạo; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển, sắp xếp  giáo viên; tổ chức các bước giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ  nhiệm phó hiệu trưởng. 

d) Quản lý, tiếp nhận học sinh, cho phép học sinh chuyển trường; quyết  định kỉ luật, khen thưởng học sinh; phê duyệt kết quả đánh giá học sinh, danh  sách học sinh lên lớp, lưu ban; tổ chức kiểm tra công nhận việc hoàn thành  chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên  địa bàn trường phụ trách. 

e) Tổ chức triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu  học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sách giáo khoa, nội dung giáo  dục của địa phương theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thực hiện  quản lý, sử dụng và lựa chọn các xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà  trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn; tự học, tự bồi dưỡng để nâng  cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý. Dự các lớp bồi dưỡng về  chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; giảng dạy 2 tiết/ tuần (TNXH 1C). 

h) Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện xã hội hoá giáo  dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động  giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng xã hội. 

2. Đoàn Ngọc Bảo - Phó Hiệu trưởng 

a) Bí thư Bí bộ trường TH Phú Lộc. 

b) Điều hành, tổ chức triển khai kế hoạch và đánh giá các hoạt động  chuyên môn của nhà trường. Tham gia xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học  2021-2022 phù hợp với các quy định chuyên môn và điều kiện thực tế của nhà  trường, tình hình dịch bệnh của toàn xã hội. Chịu trách nhiệm xây dựng các kế  hoạch tác nghiệp khác trong công tác chuyên môn. Tổ chức thực hiện nghiêm  túc kế hoạch; 

c) Quản lí dạy - học trên tất cả các lĩnh vực (xây dựng thời khóa biểu các  khối lớp, chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn, chương trình giảng dạy, xây  dựng kế hoạch chuyên môn hàng tháng, tuần; hướng dẫn các tổ chuyên môn lên  kế hoạch, thực hiện hồ sơ sổ sách; lên kế hoạch kiểm tra, thực hiện công tác  thanh tra sư phạm nhà giáo... lên kế hoạch chỉ đạo các cuộc thi, sân chơi của  GV, học sinh, kế hoạch phụ đạo HS chưa đạt chuẩn) và các HĐGD, HĐTN,  NGCK, Câu lạc bộ trong nhà trường.  

d) Phụ trách Công tác phổ cập giáo dục; Trưởng ban Kiểm tra hoạt động  chuyên môn; hoạt động thư viện-thiết bị; CSVC, cảnh quan. 

e) Quản lí các trang thông tin điện tử của ngành; cập nhật thông tin, số  liệu nhập các phần mềm smas, phổ cập; kiểm tra và đánh giá việc ứng dụng  công nghệ thông tin của CBGVNV trong nhà trường; duyệt kết quả học tập và  học bạ các lớp 1,2,3,4. 

g) Trực tiếp chỉ đạo và sinh hoạt với các tổ CM. Bồi dưỡng chuyên môn  cho đội ngũ giáo viên nhất là việc tiếp cận, thực hiện thành công chương trình  GDPT 2018 đối với lớp 1,2 và định hướng dạy học theo hướng phát triển năng  lực học sinh đối với tất cả GV.  

h) Dạy 4 tiết/tuần (TNXH 2B, tự học 2A,C). Tham gia đầy đủ các chuyên  đề bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về CM, nghiệp vụ hàng năm theo quy định. 

i) Tham mưu cùng Hiệu trưởng trong mọi lĩnh vực để thực hiện có hiệu  quả các kế hoạch của nhà trường. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được  Hiệu trưởng phân công, ủy quyền 

3. Trần Thị Lợi - Chủ tịch công đoàn 

a. Nắm vững Nghị quyết của chi bộ, Nghị quyết công đoàn, Nghị quyết và  Kế hoạch năm học. Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,  Nhà nước; nghĩa vụ quyền lợi chính đáng của người lao động đến với đoàn viên. 

b. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công đoàn  với nhà trường và Quy chế dân chủ trường học. 

e. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và tổng kết đánh giá  các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các cuộc thi, hội thi,... trong  CB,GV,NV nhà trường đạt kết quả cao. 

c. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên. Xây dựng  và giữ gìn đoàn kết nội bộ. 

d. Tổ chức phúng viếng, hiếu hỉ,... 

4. Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn 

- Xây dựng kế hoạch và điều hành các hoạt động của tổ khối mà mình phụ  trách;  

- Xây dựng kế hoạch phụ đạo HS yếu, phát hiện và bồi dưỡng học sinh  giỏi; thành lập các câu Lạc bộ, tổ chức các HĐNGLL của tổ khối. 

- Giúp tổ viên xây dựng kế hoạch cá nhân theo kế hoạch dạy học và các  hoạt động khác của nhà trường; kiểm tra đôn đốc tổ viên thực hiện đúng kế  hoạch, nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi  của tổ phụ trách để trao đổi và đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu  quả giáo dục của HS trong tổ khối;  

- Trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức dự giờ - hội giảng - thao giảng, tổ chức sinh hoạt và báo cáo chuyên đề; tổ chức bồi dưỡng nâng cao  trình độ tổ viên; 

- Tham gia cùng Ban kiểm tra nhà trường trong công tác kiểm tra hồ sơ,  hoạt động dạy - học của CB,GV, NV, chất lượng HS trong toàn trường; 

- Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên theo  chuẩn nghề nghiệp và quy định hiện hành, đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối  với tổ viên; 

- Xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần và kế hoạch khác. Thực hiện  nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả hoạt động của tổ vào ngày 19 hàng tháng cho  Phó Hiệu trưởng kịp thời. 

- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban lãnh đạo phân công. 5. Giáo viên bộ môn 

- Thực hiện nhiệm vụ dạy học của nhà trường; thực hiện nghiêm túc  QCCM, tích cực đổi mới PPDH, tiếp cận kịp thời với CTGD PT 2018; dạy học  đáp ứng yêu cầu theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tham gia tích cực  các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo  dục về môn học phụ trách.  

- Tham gia công tác phổ cập giáo dục của địa phương; 

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học  sinh; thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với mọi học sinh;

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh,  Đoàn - Đội trong dạy học và giáo dục và đánh giá học sinh; quản lý học sinh  trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và của  các cấp trên. 

6. Giáo viên chủ nhiệm (14 đồng chí) 

Ngoài các nhiệm vụ của GVBM còn có những nhiệm vụ sau đây: 

- Phối hợp chặt chẽ với Cha mẹ học sinh để tổ chức các HĐGD NGLL,  HĐTN cho HS. Tuyên truyền phổ biến kế hoạch, nội quy của trường lớp; vận  động khéo léo để phụ huynh tham gia tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nhà  trường, tài trợ vật chất, tinh thần, ngày công để hỗ trợ trường lớp xây dựng  CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học (theo tinh thần của thông tư 16/2018/TT 

BGDĐT, Công văn 5027/2019/UBND- VX) . 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc  điểm, hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của  từng học sinh; 

- Phụ trách tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; 

- Phối hợp với các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn - Đội, các tổ  chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của  học sinh lớp mình chủ nhiệm; 

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề  nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp,  phải kiểm tra lại, phải rèn luyện trong hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ  theo dõi chất lượng và học bạ học sinh; 

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về chất lượng giáo dục và tình hình  của lớp với Ban lãnh đạo. 

- Đôn đốc việc thu BHYT học sinh 

7. Hoạt động của nhân viên hành chính  

Căn cứ vào TT16/2017/TT-BGDĐT ban hành về Khung vị trí việc làm, số  lượng người làm trong cơ sở GD phổ thông thì trường TH Phú Lộc tối đa cần 3  nhân viên hành chính. Hiện tại, nhà trường có 2 người, còn thiếu 1 người. Vì thế  bố trí thêm đ/c Trần Thị Quyên (giáo viên) vào nhiệm vụ thủ quỹ trường, đ/c  Nguyễn Thị Hiền Lương hỗ trợ thêm công tác Y tế học đường; đ/c Lê Thị Anh  Duân phụ trách CNTT nhà trường. Về thời gian quy định như sau: 

- Bố trí trực tại trường đảm bảo ít nhất 7 buổi/tuần (không kể ngày hội họp)  với yêu cầu phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu trường hợp không hoàn thành, phải  tự bố trí thêm thời gian mà không được chi trả thêm tiền thừa giờ.  

7.1 Kế toán (đồng chí Nguyễn Thị Vân)

- Thực hiện nghiêm túc các qui định về tài chính: Thanh quyết toán theo  chế độ nhà nước kịp thời; vào sổ kế toán hàng ngày; thực hiện các chế độ báo  cáo tài chính, bảo hiểm YT, BH xã hội đúng quy định; thực hiện nghiêm túc chế  độ quản lý tài chính: mua sắm tài sản phải được duyệt kế hoạch của trường, làm  thủ tục nhập kho, xuất kho theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm tham mưu với hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động tài  chính. 

- Bảo quản, theo dõi cơ sở vật chất cho nhà trường. 

- Soạn thảo các văn bản tài chính, hợp đồng, bảo hiểm học sinh, giáo viên. 

- Thực hiện nhiệm vụ văn phòng: nhận công văn đến, đánh, phát công  văn đi. Lưu các công văn đến, đi cập nhật trên HSCV của trường; tham gia công  tác văn thư tạp vụ, trực hành chính. 

- Thực hiện những nhiệm vụ khác hiệu trưởng giao. 

7.2. Thư viện- Thiết bị, Văn phòng (đồng chí Trần Xuân Thìn) * Nhiệm vụ quản lí thư viện, thiết bị  

- Chịu trách nhiệm quản lý, cung ứng toàn bộ SGK, sách giáo viên, sách  nghiệp vụ, sách tham khảo, ĐDDH, TBTN phục vụ cho mọi hoạt động giảng  dạy của giáo viên và công tác quản lý của BGH. 

 - Thực hiện việc theo dõi thường xuyên, cập nhật kịp thời các số liệu về số  lượng, chủng loại: sách, ĐDDH, TBTN đã có, mới được cấp, mới mua thêm  hoặc tự làm. 

 - Thực hiện việc phân loại sách ĐDDH, TBTN của GV trong sổ mượn  sách, ĐDDH, TBTN. Quản lý chặt chẽ mượn - trả, tránh thất thoát, hỏng hóc  trang thiết bị dạy học của nhà trường. 

 - Quản lí các dụng cụ thí nghiệm thực hành sau khi giáo viên sử dụng. 

 - Báo cáo kịp thời tình hình sử dụng sách, ĐDDH, TBTN của GV với  BGH; chủ động đề xuất các biện pháp hoặc kiến nghị nhằm quản lý, khai thác  tối đa các trang thiết bị dạy học. 

 - Tổ chức các hoạt động đọc, giới thiệu sách, thiết bị. Tham mưu, dự toán  việc mua sắm, thanh lí sách, thiết bị. 

 - Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện và hoạt động có hiệu quả đối với  thư viện tiên tiến. Xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần và kế hoạch khác của  HĐ thư viện và thực hiện nghiêm túc kế hoạch. 

- Duy trì và phát triển tốt hoạt động thư viện theo mô hình của Room to  Read. 

- Công tác văn thư tạp vụ, trực văn phòng. 

7.3. Thủ qũy; Tổng phụ trách Đội (đồng chí Trần Thị Quyên) Với nhiệm vụ Thủ quỹ

- Đảm bảo các hồ sơ giấy tờ, chứng từ rõ ràng, chính xác, giáo viên kí  nhận ghi rõ họ tên. 

- Thu giữ lập hồ sơ sổ sách các loại, các khoản thu. 

- Mua sắm các loại dụng cụ sinh hoạt hàng ngày trong cơ quan; trực tiếp  chi các khoản chi phục vụ các hội họp, các hội thi, HĐGD, ... của nhà trường khi  được chủ tài khoản phê duyệt. 

- Đối chiếu sổ sách hàng tháng với kế toán và trình hiệu trưởng ký duyệt. 

- Báo cáo hiệu trưởng 1 lần/tháng các khoản thu chi ngân sách và ngoài  ngân sách. Chịu sự kiểm tra của HT và cung cấp đầy đủ thông tin với Ban  TTND. Khi có đoàn kiểm tra làm việc, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ  sơ theo đúng quy định. 

* Với nhiệm vụ TPT Đội 

a. Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi đánh giá  toàn bộ hoạt động Đội - Sao nhi đồng hàng tuần, hàng tháng, kì và năm học (có  phê duyệt của phó Hiệu trưởng); 

b.Tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, TDTT, tuyên truyền  Măng non,... cho HS toàn trường. Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ  chức các HĐTN, HĐGD cấp trường theo kế hoạch có hiệu quả. Luyện tập các  nghi thức, nghi lễ Đội một cách thuần thục; có ít nhất 1 bài đồng diễn dân vũ  cho HS toàn trường biểu diễn hàng ngày. 

c. Phối hợp với GV Mĩ thuật, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt  động tôn tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹo của Nhà trường; 

*. Giảng dạy 6 tiết/tuần theo quy định của TPT Đội trường hạng II. * Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu. 

8. Giáo viên (22 đồng chí) 

- Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 27 Thông tư số  28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành  Điều lệ Trường Tiểu học. 

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ khác theo Bảng phân  công nhiệm vụ Chuyên môn năm học 2021-2022 của Hiệu trưởng trường TH  Phú Lộc (có văn bản kèm theo). 

9. Bảo vệ (ông: Nguyễn Hữu Liên) 

- Đảm bảo an ninh trường học; đảm bảo tối đa an toàn về cơ sở vật chất  nhà trường 24/24. Không để học sinh của nhà trường ra vào tự do, lê la hàng  quán trong buổi học. Phối hợp với Đội, nhắc nhở phụ huynh, HS đến trường  thực hiện các quy định chung nhằm giữ vững kỷ cương nề nếp. 

- Không để người lạ, người ngoài trường tự do vào ra trong trường hoặc  thực hiện các hành vi không quy định trong nhà trường (như phơi rơm, rạ, thóc;  cắt cỏ, bán hàng...) đặc biệt khi đang trong thời gian làm việc. Nếu phát hiện các 

hành vi phạm pháp, tệ nạn xã hội xảy ra trong khu vực trường phải phối hợp với  Công an xã kịp thời giải quyết 

- Không để hiện trượng các gia súc gia cầm trâu bò, lợn gà, ... vào trường.  Cấm để người ngoài vào vui chơi trong trường vào các ngày nghỉ. 

- Mở cổng trường và các phòng trước 6 giờ 45 phút sáng và trước 1 giờ 30  phút buổi chiều. Đóng cổng trường và các phòng sau 11 giờ buổi sáng và 4 giờ  45 phút chiều. 

- Khi có khách đến, hoặc nhà trường tổ chức các lễ hội, hội nghị phải ăn  mặc lịch sự và tham gia công tác phục vụ của một nhân viên nhà trường. 

- Phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại khi có sự cố xảy ra do bản  thân gây nên hoặc thiếu trách nhiệm 

 Phần 2: Công tác lễ nghi:  

- Ban tổ chức chuẩn bị kế hoạch và nội dung. 

- Về trang trí, chuẩn bị CSVC phục vụ các ngày lễ, hội nghị: Giao cho đ/c  Trần Xuân Nam chịu trách nhiệm chính bố trí phối hợp với các CB, GV, NV  trong nhà trường thực hiện: Treo và trang trí phông rèm, phục vụ loa máy trong  các buổi lễ.  

- Về ngoại giao, tiếp đón khách: đ/c CTCĐ Trần Thị Lợi - Trưởng ban, phối hợp và bố trí cho các CB, GV, NV trong nhà trường thực hiện. 

Trên đây là văn bản phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân của nhà  trường năm học 2021-2022. Đề nghị CB, GV, NV và các tổ chức liên quan  nghiêm túc thực hiện./.


Nguồn:thphuloc.canloc.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết